Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lubelski Bibliotekarz Roku 2013

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichZarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza rozpoczęcie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku 2013.

Kandydatów do tego tytułu znajdziemy wśród kreatywnych i ambitnych bibliotekarzy, którzy w minionym roku potrafili zmienić wizerunek swoich bibliotek tak, aby zaspokoić rosnące oczekiwania użytkowników. To z ich inicjatywy biblioteki modernizują lokale i wyposażenie, unowocześniają metody pracy, stale poszerzają ofertę dla czytelników. Promując ich dokonania promujemy nasz, ważny społecznie, zawód bibliotekarza – pisze Elżbieta Stefańczyk Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Źródło: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Regulamin konkursu

I. Podstawowe zasady

1. Konkurs organizowany jest co roku przez struktury SBP w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko Bibliotekarza Roku.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego.

3. Etap I przeprowadzają zarządy okręgów, etap II – Zarząd Główny SBP. Struktury te odpowiadają zarówno za zorganizowanie akcji promującej konkurs jak i za jego przebieg.

4. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych po I etapie konkursu do tytułu Bibliotekarza Roku oraz internetowe głosowanie na nich odbywa się na portalu SBP.

5. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac i czuwa nad prawidłowym przebiegiem II etapu.

6. Zwycięzcy I etapu otrzymują tytuł Lubelski Bibliotekarz Roku 2013, natomiast tytuł Bibliotekarza Roku 2013 przysługuje wyłącznie zwycięzcy II etapu.

7. Sekretarz konkursu działający z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynuje harmonogram prac, czuwa nad przebiegiem II etapu oraz kompletuje dokumentację konkursu.

 

II. Kryteria wyboru kandydata na Bibliotekarza Roku

1. Kryteria formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym, wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska oraz co najmniej 5-letni staż pracy w bibliotece.

2. Kryteria merytoryczne: konkretne dokonania kandydata w minionym roku, które w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują. Dotyczyć one mogą wszystkich aspektów działania z tym związanych, a więc zarządzania biblioteką, organizacji pracy, modernizacji biblioteki, czy procesów bibliotecznych (np. przez wdrażanie nowych technologii), rozszerzania usług bibliotecznych, rozwoju czytelnictwa, organizacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, współpracy z bibliotekami lub instytucjami kultury i nauki (także zagranicznymi)oraz publikacjami czy innymi formami promującymi biblioteki i ich osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.

3. Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić dwa najważniejsze).

4. Cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność i postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.

5. Zasadnicze znaczenie dla oceny kandydata mają kryteria zawarte w p. 1 i 2.

 

III. Tryb zgłaszania kandydatur

1. W I etapie prawo zgłaszania kandydatów mają zarówno osoby indywidualne (użytkownicy i pracownicy bibliotek) jak i przedstawiciele struktur SBP, czy innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

1.1. W przypadku osobistego zgłoszenia do konkursu kandydat obowiązany jest przedstawić rekomendację jednej z w/w osób, organizacji i instytucji.

2. Kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne, mieć konkretne osiągnięcia zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach działania wymienionych w p. II.2.

3. Kandydata należy zgłosić wypełniając specjalny formularz znajdujący się na portalu SBP, dostępny również w postaci tradycyjnej w zarządach okręgów.

3.1. Wypełniony formularz składa się lub przesyła do Zarządu Okręgu, a warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego/rekomendującego (nazwisko/nazwa, adres, mail lub telefon) oraz pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (zał. 2).

3.2. Kandydatów należy zgłaszać osobiście lub pocztą do 28 lutego 2014 r. na adres:

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie,
ul. Narutowicza 4,
20-950 Lublin
lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

4. W II etapie zarządy okręgów mają obowiązek zgłosić zwycięzców konkursów okręgowych do Biura ZG SBP i sekretarza konkursu, przesyłając drogą elektroniczną ich dane personalne, opis konkretnych dokonań, zdjęcie oraz zgodę na udział w konkursie, w terminie przewidzianym harmonogramem. Opis dokonań nie może przekraczać 70 wierszy (ok. 2 stron).

4.1. Prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych do II etapu Konkursu (finalistów) i ich dokonań odbywa się na portalu SBP.

 

IV. Tryb wyboru kandydatów i nominowanych

1. Wyboru Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2012 dokona Zarząd Okręgu SBP w Lublinie na podstawie opisów zawartych w formularzu zgłoszeniowym do 14 marca 2014 r.

1.1. W przypadku odrzucenia zgłoszonego wniosku komisja jest obowiązana uzasadnić tę decyzję i powiadomić o tym zgłaszającego.

1.2. Z przebiegu wyborów należy sporządzić protokół (zał. 3), a kopię przesłać do Biura ZG SBP wraz z dokumentami w p. III.4.

2. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 21 marca 2014 r.

2.1. Wręczenie nagrody będzie miało uroczysty charakter i odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w maju 2013 r., podczas imprez organizowanych w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

3.W II etapie, po ustaleniu listy nominowanych do tytułu rozpoczyna się plebiscyt (głosowanie internetowe), który wyłania Bibliotekarza Roku w skali kraju.

3.1. Głosowanie trwać będzie od 10 kwietnia do 14 maja 2014 r.

3.2. Każdy głosujący po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na portalu www.sbp.pl może oddać tylko jeden głos na danego kandydata. Dopuszcza się natomiast głosowanie na kilku kandydatów przez jedną osobę.

3.3. Wyniki głosowania są monitorowane i podawane na bieżąco.

3.4. O zajęciu I miejsca w II etapie i zdobyciu tytułu Bibliotekarza Roku decyduje liczba uzyskanych głosów.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z niniejszym regulaminem.

3.6. Sekretarz konkursu ogłasza wynik plebiscytu 15 maja 2014 r.

3.7. Sekretarz konkursu zawiadamia zwycięzcę plebiscytu o terminie i miejscu wręczenia nagrody głównej i wyróżnień do dnia 20 maja 2014 r.

 

Uwaga: W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- przewodnicząca ZO SBP Małgorzata Pieczykolan, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 532-59-46

- sekretarz ZO SBP Paweł Kordybacha, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (81) 528-74-20

Jesteś› tutaj: Dla bibliotekarzy Lubelski Bibliotekarz Roku 2013

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie